โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ         ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๙ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยต้อน ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เริ่มเปิดทำการเรียน        การสอนเมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๓ เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ใช้สถานที่โรงเรียนห้วยต้อนวิทยาและศาลาวัดสมานมิตร บ้านห้วยต้อนเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งนายทองอินทร์  เพียภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๔ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม บนเนื้อที่ ๕๑ ไร่            โดยนายทองอินทร์ เพียภูเขียว ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๔ กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งนายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๕ ได้ย้ายมาเรียน  ณ บริเวณที่ตั้งโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมปัจจุบัน จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งนายประสิทธิ์ พุคยาภรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และต่อมานายทองขาว โคตรโยธา ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ           มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๓ กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายธีรพนธ์ คงนาวัง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา (ขนาดกลาง) วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โรงเรียนได้โอนจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสอง ในระดับดีมาก ๑๓ มาตรฐาน และ              ระดับดี ๑ มาตรฐาน

          ปีการศึกษา ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดชัยภูมิในการคัดเลือกโรงเรียนรางวัลพระราชทานทุกปีการศึกษาและปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานป้ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนนวัตกรรมดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ และได้รับการรับรองจากสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๘ ในการติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่เคยได้รับรางวัลพระราชทานว่าสามารถดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานเป็นอย่างดี ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๙๔๕ จากคะแนนเต็ม ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับยกย่องเป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการจัดการศึกษาของกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๑ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรางวัลชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการในการคัดเลือกโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๖  ได้รับรางวัลชมเชย ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานทุกปี และปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับการรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชนและเป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ รวมทุกรายวิชา คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๒ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒๖ โรงเรียน)

          ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นสถานศึกษาที่มีผลงานนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน              ของศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค ๘ และเป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) นักเรียน            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวมทุกรายวิชา คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๑ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒๖ โรงเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบมีชั้นลอย ผลงานดีเด่น ได้แก่ รางวัลชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาดีเด่น ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ผลการประเมินรับรองคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด รับรองผลคุณภาพ ดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน ทั้ง ๑๘ มาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แต่งตั้งนายเกียรติ ปะหุสี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ตามโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นค่าก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ ๒ ชั้น ๑๔ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ตามโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลางและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง

          ปีการศึกษา ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิแต่งตั้ง นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  เด็กหญิงจารุชา อรบุตร ได้รับคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนได้รับประกาศ            จากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็น “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้เป็น สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”

          ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘)           จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีคำสั่งแต่งตั้ง นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกวางโจนศึกษา              และแต่งตั้งนายบังอร หนุนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกวางโจนศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีคำสั่งให้              นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕