นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

นายสนธยา แก้วหาญ

นายสนธยา แก้วหาญ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางรุ่งรัตน์ แก้วหาญ

นางรุ่งรัตน์ แก้วหาญ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางชุติมา ไทยภักดี

นางชุติมา ไทยภักดี

หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นายถนัด ทองสาย

นายถนัด ทองสาย

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน