นางสาวกฤษณา ศรีจำปา

นางสาวกฤษณา ศรีจำปา

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวภาณุมาศ เขียนเขว้า

นางสาวภาณุมาศ เขียนเขว้า

ครู คศ.1
นางสาวชลิตา กิ่งแล

นางสาวชลิตา กิ่งแล

ครูอัตราจ้าง