วิสัยทัศน์

“โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นเลิศอย่างรอบด้าน  ดำรงความเป็นต้นแบบด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาเป็นสถานศึกษาเข้มแข็ง และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้  ภายในปี ๒๕๖๔”

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

     ไหว้สวย

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

          รูปแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน