Health-Care
htpkk
previous arrow
next arrow
ไม่พบเรื่อง

นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA ONLINE)

01โครงสร้าง
02ข้อมูลผู้บริหาร
03อำนาจหน้าที่
04ข้อมูลการติดต่อ
05ข่าวประชาสัมพันธ์
06Q&A
07แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
08แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
09รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
010.คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
011คู่มือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
012ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
013E-Service
014รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
015ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
016ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
017รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
018แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
019รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
020ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
021การขับเคลื่อนจริยธรรม
022แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
023ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
024ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปรพฤติมิชอบ
025การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
026ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
027การสร้างวัฒนธรรม  No Gift Policy
028รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
029รายงานการรับทรัพย์สินบนหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
030การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
031รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบประจำปี
032แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
033รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
034มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
035รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

วารสารประชาสัมพันธ์